Zdrava županija Međimurska

Županija koja bukvalno pokreće ljude

Međimurska-logoMeđimurska županija nalazi se na sjeverozapadu Hrvatske između rijeka Drave i Mure, sa zapada graniči sa Slovenijom a sa sjevera sa Mađarskom. Najmanja je županija prema veličini u Republici Hrvatskoj, ali po gustoći naseljenosti od 162 stanovnika po metru kvadratnom, najgušće je naseljena. Prema popisu stanovnika iz 2001. godine u njoj je bilo registrirano 118.426 žitelja.
Međimurska županija priključila se Programu «Rukovođenje i upravljanje za zdravlje u lokalnoj zajednici» u travnju 2004. godine, kada je i formiran županijski multisektorski tim (Tim za zdravlje) sastavljen od predstavnika političke i izvršne vlasti, stručnjaka iz područja zdravstvene i socijalne zaštite te nevladinih udruga i medija. Tijekom 2004. godine, tim je educiran kroz 4 intenzivna modula, a paralelno s edukacijom prikupio je demografske, socijalne, ekonomske, zdravstvene i druge podatke i pokazatelje nužne za ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva Međimurske županije. Po prvi puta je u ocjeni zdravstvenog stanja našeg stanovništva korišteno kvalitativno istraživanje u kojem se uvažilo mišljenje «malog čovjeka» iz zajednice, a također u suradnji sa cijelom zajednicom kroz održavanje konsenzus konferencije odabrano je 5 prioritetnih zdravstvenih problema - rak dojke, koronarna srčana bolest, moždani udar, prekomjerno pijenje i pušenje u mladih te nedovoljna tjelesna aktivnost.

"Županijska slika zdravlja i prioriteti u očuvanju zdravlja stanovništva Međimurske županije" i "Strateški okvir županijskog plana za zdravlje" dva su temeljna dokumenta koje je Tim za zdravlje izradio 2004. godine, a koje su Poglavarstvo i Skupština prihvatili na svojim sjednicama. Dokumenti su dostupni i javnosti na web stranicama županije. Za 2005., 2006. i 2007. godinu izrađeni su operativni, godišnji Planovi za zdravlje, temeljem kojih su alocirani financijski resursi i provedene brojne aktivnosti. 2008. godine izrađen je i dugoročni Plan za zdravlje.
Tim za zdravlje Međimurske županije jedno je od najaktivnijih tijela županije koje radi kontinuirano od samog početka formiranja. Ukupno je u rad Županijskog tima za zdravlje s članovima proširenih timova uključeno gotovo 60 osoba.
Nakon lokalnih izbora 2005. godine došlo je do promijene vlasti u Međimurskoj županiji, no aktivnosti Tima za zdravlje nisu prestale. Dotadašnji predsjednik Tima za zdravlje Josip Posavec nakon izbora je postao međimurski župan, a gospodin Mladen Križaić postao je zamjenik župana, te je u srpnju 2005. godine preuzeo ulogu predsjednika Tima za zdravlje i s puno entuzijazma zauzeo se za projekte Zdrave županije.
Do 2005. godine u Međimurju je bila na vlasti koalicija (HSLS - HSS - HNS), nakon 2005. godine (HNS - HDZ) no može se reći da u Međimurskoj politici postoji prešutni konsenzus kada je u pitanju podizanje zdravstvenih standarda građana. Formiranje Županijskog tima za zdravlje i rad na javnozdravstvenim prioritetima imalo je za posljedicu da je na razini županijske vlasti osviještena potreba za ustrojavanjem Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine, koji je formiran početkom 2007. godine i koji od tada koordinira aktivnosti projekta «Zdrava županija». Proračunska sredstva za projekte «Zdrave županije» svake su godine sve veća, a od 2007. godine ta se sredstva usmjeravaju prema odabranim javnozdravstvenim prioritetima, temeljem javnog natječaja za financiranje programa i projekata sa svrhom promicanja zdravlja i prevencije bolesti od interesa za Međimursku županiju. Broj prijavljenih projekata također raste, te će i nadalje postojati potreba da se izdvajaju sve veća proračunska sredstva za odabrane javnozdravstvene prioritete.
Kroz ovaj projekt uspostavljena je bolja suradnja i komunikacija između članova tima za zdravlje, odnosno sektora društva čiji su predstavnici, zatim između zdravstvenih i socijalnih ustanova, između zdravstvenih ustanova i županije, kao i između županije i jedinica lokalne samouprave te nevladinih udruga. Kako je Međimurska županija trenutno uključena u II fazu edukacije projekta «Rukovođenje i upravljanje za zdravlje» kojoj je cilj što uspješnija provedba Plana za zdravlje, partnerstvo sa spomenutim subjektima još će ojačati i formalizirat će se kroz potpisivanje sporazuma o suradnji.
Vjerujemo da je kroz samo 4 godine djelovanja programa «Rukovođenje i upravljanje za zdravlje u lokalnoj zajednici» povećana djelotvornost naše županije u boljem prepoznavanju zdravstvenih potreba našeg stanovništva, a mnogi su programi i projekti provedeni kako bi se zadovoljile prepoznate potrebe. Uz dobru medijsku podršku provedenih programa i projekata osim uskih interesnih skupina obuhvaćena je i šira društvena zajednica te možemo sa zadovoljstvom konstatirati da je poboljšano zdravlje i kvaliteta života našeg stanovništva. Za uspješan rad Međimurska je županija dobila nagradu Centra za kontrolu i prevenciju bolesti iz Atlante na 4. dvogodišnjoj konferenciji Programa za rukovođenje i upravljanje za zdravlje u Cavtatu 2008. godine, za projekt «Promocija tjelesne aktivnosti i zdravog načina života u Međimurskoj županiji».

Elizabeta Najman-Hižman, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine
Renata Kutnjak Kiš, dr.med.

 

Povratak na Hrvatske prvake zdravlja